วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

ครูในประเทศฟินแลนด์

การศึกษา
ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับความเสมอภาค โดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนเต็มเวลา ฟินแลนด์มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่อายุ 7-16 ปี โรงเรียนทุกแห่งจะมีอาหารกลางวันบริการฟรี การเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่บังคับ โดยมีทั้งการเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายสามัญ และอาชีวศึกษา และในระดับอุดมศึกษาก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาขั้นสูง จากโครงการเพื่อประเมินศักยภาพเด็กนักเรียนสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2549 นักเรียนอายุ 15 ปีของฟินแลนด์นั้นทำคะแนนสูงสุดในด้านความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เวิลด์อิโคโนมิกฟอรัมจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ประชากรที่อายุเกิน 15 ปีมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ครูในประเทศฟินแลนด์
น่าสนใจว่าทำไมฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศเล็ก มีพลเมืองแค่ 5.2 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยมากมายหลายกลุ่ม ทั้งพวกแลปป์ที่อาศัยในเขตแลปแลนด์ ยิว ตาตาร์ ยิปซี ฯลฯ แต่มีเศรษฐกิจรุดหน้ากว่าหลายชาติ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 131.01 พันล้านยูโรผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน 25,080 ยูโร พลเมืองน้อยทรัพยากรธรรมชาติไม่มาก รัฐบาลฟินน์มอบการศึกษาแก่ประชาชนคนของตนยังไงจึงทำให้ฟินแลนด์มีมาตรฐานการครองชีพสูงมากประเทศหนึ่งในยุโรปฟินแลนด์มีพลเมืองน้อย แต่คนมีคุณภาพสูง
เป็นเพราะรัฐบาลทุ่มการศึกษาให้ประชาชนอย่างเต็มที่ฟินแลนด์มีคนเพียงห้าล้านกว่า แต่มี ครู 8 หมื่น และมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นอีก 5.5 หมื่นผมได้รับเอกสารงานวิจัยของ ผศ.ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ และ
ผศ.ชุติมา พงศ์วรินทร์ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เยอรมนีและฟินแลนด์ เมื่ออ่านจบครบถ้วนกระบวนความแล้วก็จึงถึงบางอ้อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองประเทศช่วยขับเคลื่อนพัฒนาให้ทั้งเยอรมนี/ ฟินแลนด์ไปยืนแถวหน้าของโลกได้ฟินแลนด์ลงทุนครู ครูในฟินแลนด์มีหลายพวก
พวกแรกเป็นครูประจำชั้นที่เรียกว่า class teachers ท่านเหล่านี้สอนชั้นประถม ศึกษา ซึ่งเป็นชั้นที่ 1 ถึง 6
อีกพวกหนึ่งเป็นครูประจำวิชาที่เรียกว่า subject teachers พวกนี้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ซึ่งเป็นชั้นที่ 7 ถึง 9) + มัธยมศึกษาตอนปลาย + การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่คนฟินแลนด์ไม่บ้าปริญญามหาวิทยาลัยเหมือนบ้านเรา นักเรียนจำนวนไม่น้อยไม่เลือกเรียนชั้นมัธยมสายทั่วไปซึ่งจะต้องไปเรียนต่อปริญญาในมหาวิทยาลัยแต่เลือกเรียนอาชีวศึกษา เพื่อออกมาทำงานที่ใช้ฝีมือ/ แรงงานมัธยมศึกษาตอนปลายจึงแยกสายสามัญ และสายอาชีวศึกษาบ้านเราเอาครูจบมหาวิทยาลัยสายอื่นมาสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาแต่ที่ฟินแลนด์ไม่ใช่ ครูผู้สอนนักเรียนอาชีวศึกษาต้องจบมาด้านเดียวกันนี้ด้วย และต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน 3 ปีเมื่อสั่งสมประสบการณ์งานครบแล้ว จึงไปเรียนวิชาชีพครูอีก 1 ปีใครจะเป็นครูประจำชั้น ซึ่งก็คือสอนประถมศึกษาชั้น 1 ถึง 6 จะต้องไปเข้าเรียนและฝึกหัดจากคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์จะมีโรงเรียนสาธิตเป็นของตัวเอง เพื่อเอาไว้เป็นสถานที่ใช้ฝึกสอน ทดลอง และวิจัยพลเมืองฟินแลนด์ร้อยละ 93 เป็นชาวฟินน์ พูดภาษาฟินน์ (คล้าย กับภาษาแมกยาร์ของพวกฮังกาเรียน)รัฐจึงให้มีคณะศึกษาศาสตร์ที่สอนเป็นภาษาฟินน์เพื่อผลิตผู้คนให้ออกไปเป็นครูประจำชั้นมากถึง 7 แห่งประชากรอีกร้อยละ 6 เป็นชาวสวีเดนพวกนี้พูดภาษาสวีเดน ถ้าผู้อ่านท่านไปที่หมู่เกาะโอลันด์ท่านจะพบว่าผู้คนแถวนั้นพูดภาษาโอลันด์ทั้งนั้นรัฐบาลจึงให้คณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 1 แห่งสอนการฝึกหัดครูเป็นภาษาสวีเดนส่วนคนที่ปรารถนาจะเป็นครูประจำวิชาผมหมายถึงท่านที่ปรารถนาจะไปสอนในระดับมัธยมศึกษา
ท่านต้องไปเรียนในคณะที่ท่านจะสอนมาซะก่อนเช่น ท่านจะสอนวิชาฟิสิกส์ ท่านก็ต้องไปเข้าเรียนในคณะฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยเมื่อจบปริญญาตรีได้วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางฟิสิกส์แล้วก็ยังสอนไม่ได้ ท่านต้องไปเรียนต่อในคณะศึกษาศาสตร์ให้ได้ประกาศนียบัตรอีกใบหนึ่งหรือจะเรียนทั้งสองอย่างพร้อมกันไปก็ไม่มีใครว่าจบมาแล้วจึงทำหน้าที่เป็นครูประจำวิชาได้ผู้ที่อยากมีอาชีพเป็นครูอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก
ท่านต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษาและการสื่อสารวิชาพื้นฐานวิชาครูและการฝึกสอน การอนุบาลศึกษา และการศึกษาก่อนประถมศึกษาสำหรับครูที่จะสอนในโรงเรียนอนุบาลระดับพิเศษจะต้องจบปริญญาโทตามหลักสูตรที่กำหนดไว้เท่านั้นเยาวชนคนฟินแลนด์อยากเป็นครู ครูจึงเป็นอาชีพแรกๆที่คนฟินแลนด์เลือก สาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ฟินแลนด์เจริญเพราะมีการศึกษามีคุณภาพสูงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพของฟินแลนด์มาจากการที่มีครูดีรัฐบาลฟินแลนด์ทุ่มสุดตัว